آپارتمان فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز

390ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش کیش میرمهن...

طبقه دوم- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

500ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه چهار-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

30م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

23/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 79متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

23/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 1خوابه - نوساز

350ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

21/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه ششم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش فازG

طبقه دوم-زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز

410ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

21/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 84متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 116متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد۲

طبقه اول-زيربنا 57متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

18/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 50متر- 1خوابه - نوساز

510ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

16/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش کرانه

طبقه هشتم-زيربنا 112متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 98متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

14/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

14/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

14/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

13/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

13/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

13/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 56متر- 1خوابه - نوساز

500ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

12/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش کندوان

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش کندوان

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش کندوان

طبقه اول-زيربنا 77متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 61متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 122متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 64متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 87متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

850ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

09/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش اندیشه

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه سوم-زيربنا 67متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه سوم-زيربنا 84متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 76متر- 2خوابه - نوساز

700ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

05/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

05/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 114متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 104متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

03/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز۳

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه دوم-زيربنا 48متر- 1خوابه - نوساز

300ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نارنجستان

طبقه دوم-زيربنا 126متر- 3خوابه - نوساز

1.1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش خانه گستر

طبقه دوم-زيربنا 114متر- 3خوابه - نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش بنان

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش شهر آفتاب

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

31/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

29/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه اول- 3خوابه -قیمت متر مربع 13تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

29/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز 3

طبقه دوم- 2خوابه

hamzehosseinabadi219209175228897

29/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش مهندسان ۱

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/02/1398جزئیات