آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

25/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 79متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

23/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میر مهنا

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش دهکده ساحل...

طبقه ششم-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

21/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 84متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

19/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 98متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

14/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

13/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

13/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش کندوان

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش کندوان

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش کندوان

طبقه اول-زيربنا 77متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 87متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش اندیشه

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه سوم-زيربنا 84متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 76متر- 2خوابه - نوساز

700ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

05/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

05/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 97متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

04/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش بنان

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

01/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 97متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.2ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

20/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 88متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

968ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

07/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه سوم-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

936ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

07/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه دوم-زيربنا 88متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

968ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

05/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه سوم-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

936ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

05/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد ۳

طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

935ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

05/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش مرکزشهر

زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 2.2ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

03/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

105م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/02/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز ۳ نوبن...

طبقه اول-زيربنا 92متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

782ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

892.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

15/01/1398جزئیات

آپارتمان کیش صرف

طبقه اول-زيربنا 93متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/12/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/12/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/12/1397جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

09/12/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 77متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال

180م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

13/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز f

طبقه دوم-زيربنا 78متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.9ميليون

670ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

06/11/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف فاز 3

طبقه همکف-زيربنا 90متر-نما سیمان سفید- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

585ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد فا...

طبقه دوم-زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

637.5ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

27/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 6.9ميليون

690ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 7ميليون

700ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

21/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

750ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

18/10/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 7

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

28/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه سوم-زيربنا 93متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

632ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم-زيربنا 98متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

850ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

08/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات

آپارتمان کیش فاز 2نوبنی...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

06/09/1397جزئیات