مجتمع آپارتمانی متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

100م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

29/11/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه دوم-زيربنا 69متر- 1خوابه - نوساز

85م رهن 1.3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/10/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شرقی- نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

23/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شرقی- نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

23/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

زيربنا 72متر- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

10/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما سنگ- 1خوابه غربی- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه ششم-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه هفتم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

20م رهن 3.9م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه دهم-زيربنا 61متر-نما آلومییم- 1خوابه شمالی- نوساز

30م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

01/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما سنگ- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 9سال

10م رهن 2.4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

31/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه سوم-زيربنا 60متر-نما آلومییم- 1خوابه جنوبی- نوساز

35م رهن 1.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

29/05/1397جزئیات