مجتمع آپارتمانی متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

طبقه اول-زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

16/12/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/11/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

طبقه پنجم-زيربنا 57متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

580ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش برج...

زيربنا 58متر- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه دوم-زيربنا 65متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

90م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

02/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

زيربنا 55متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شرقی- نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

23/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

زيربنا 56متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شرقی- نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

23/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

طبقه دوم-زيربنا 75متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش میر...

طبقه اول-زيربنا 63متر- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

350ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مید...

طبقه اول-زيربنا 70متر-نما سنگ- 1خوابه غربی- نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه ششم-زيربنا 63متر- 1خوابه - نوساز

160م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه ششم-زيربنا 57متر-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

03/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

طبقه دوم-زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

390ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/05/1397جزئیات