مجتمع آپارتمانی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش میر...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه هشتم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

17/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه نهم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

17/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش درس...

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

17/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ستا...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ستا...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش درس...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

12/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه چهار-زيربنا 78متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

10/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش اسک...

طبقه همکف-زيربنا 76متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

07/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

طبقه چهار-زيربنا 88متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

16/12/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

طبقه دوم-زيربنا 96متر-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

624ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات