مجتمع آپارتمانی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه سوم-زيربنا 96متر- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

16/12/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

طبقه دوم-زيربنا 96متر-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

624ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

10/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نسی...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سیمان سفید- 2خوابه -سن بنا 8سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

طبقه ششم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه پنجم-زيربنا 76متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فره...

طبقه سوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فره...

طبقه اول-زيربنا 94متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فره...

طبقه دوم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه همکف-زيربنا 95متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.3ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سفی...

طبقه ششم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سفی...

طبقه پنجم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فره...

طبقه چهار-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

طبقه اول-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

115م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

07/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

زيربنا 76متر- 1خوابه - نوساز

385ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

23/05/1397جزئیات