مجتمع آپارتمانی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

2خوابه

936ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

1خوابه

651ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

25/01/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش میر...

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

765ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/12/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

طبقه سوم-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

560ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

1خوابه - نوساز

88.4ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

650ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

27/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه سوم- 3خوابه - نوساز

300ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرج...

طبقه ششم- 2خوابه - نوساز

200ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش منط...

طبقه دوم-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

65م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

سيستم نقشه آپارتمانیشرقی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

13/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سفی...

طبقه اول- 1خوابه - نوساز

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سفی...

نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

طبقه سوم- 2خوابه - نوساز

1.596ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

10/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش نوب...

طبقه اول-نما سنگ- 2خوابه شرقی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

06/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

05/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش ساح...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

03/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دام...

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

02/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول- 2خوابه - نوساز

997ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

ه نبش- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

27/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش فاز...

و نبش جنوبی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

10/05/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

مالی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

30/04/1397جزئیات